K-Informacje ogólne

Warunkiem podjęcia kursu jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.

Celem kursu jest pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej na temat Matki Bożej, Jej roli
w historii Zbawienia, w życiu Kościoła i każdego z nas.

Wykładowcami są profesorowie UKSW oraz zaproszeni wykładowcy z innych ośrodków akademickich.

Program kursu obejmuje 80 godzin wykładowych i jest realizowany od października do czerwca (8 sobót).

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w wykładach (dopuszczalna jest nieobecność max. na jednym zjeździe).

Na zakończenie słuchacze otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu „Studium Mariologii” wydane przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie.