Odbiór dyplomów

Zaświadczenie ukończenia studiów można odebrać osobiście: podczas inauguracji roku akademickiego w październiku lub w Sekretariacie Kolbianum po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zaświadczenie można również otrzymać pocztą (list polecony), wówczas należy potwierdzić swój adres zamieszkania w Sekretariacie Instytutu dzwoniąc lub pisząc maila.

Czasopisma punktowane

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Wykaz czasopism - teologia ISSN Wykaz czasopism - teologia punkty

Nasi doktorzy

2014 r. Ks. dr Zbigniew Jacuński  Temat pracy doktorskiej:  Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie – aspekt historyczny, kultowy i socjologiczny Promotor: Ks. prof. UPJPII dr hab. Janusza Królikowski Recenzenci: Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz UŚ - Katowice O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, UKSW – Warszawa Obrona: 06.06.2014. Nadanie stopnia naukowego doktora: 23.06.2014. 2015 r. dr Stanisław Maria Piętka OFMConv  Temat pracy doktorskiej: Teologiczne znaczenie i aktualność „Dyplomika Militiae Immaculatae” w świetle pism Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Studium historyczno-teologiczne Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv Recenzenci: Ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski, UPJPII – Wydział...