KPSML-Informacje ogólne

Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii.

Są to 3-letnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym, kończące się kanonicznym egzaminem licencjackim z teologii w zakresie mariologii. W ramach studiów odbywają się wykłady, ćwiczenia i seminaria, przygotowujące także do pisania pracy doktorskiej.

Po zakończeniu tych studiów absolwent będzie mógł podjąć dwusemestralny kurs teologiczny „ad laurem”, który upoważnia do otwarcia przewodu doktorskiego z tzw. „wolnej stopy”.

Po napisaniu dysertacji doktorskiej i jej obronie absolwent uzyskuje stopień doktora teologii w zakresie mariologii.