Czerwiec 01 2020 10:14:22
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Wa偶ne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje og贸lne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przew贸d doktorski
  Rozpocz臋te przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje og贸lne
  Rekrutacja
  Op艂aty
  Program nauczania
  Plan zaj臋膰
  Praktyki dydaktyczne
  Egzamin licencjacki
Studia Podyplomowe
  Informacje og贸lne
  Rekrutacja
  Op艂aty
  Program nauczania
  Plan zaj臋膰
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje og贸lne
  Rekrutacja
  Op艂aty
  Plan zaj臋膰
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studi贸w 2019/2020
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Artyku艂y: Dzia砤lno舵 Naukowa


2015

9 pa糳ziernika 2015r. - Niepokalanów

Mi阣zynarodowa Konferencja Mariologiczna -Maryja Ikona wolno禼i i wyzwolenia. Aspekt teologiczny i przekaz medialny

 

9 pa糳ziernika w Niepokalanowie odby砤 si ogólnopolska Konferencja
pt. Maryja Ikon wolno禼i i wyzwolenia. Aspekt teologiczny i przekaz medialny, zorganizowana przez: jednostki organizacyjne Wydzia硊 Teologicznego Uniwersytetu Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego w Warszawie: Katedr Mariologii, Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum” oraz Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, a tak縠 Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie, Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce oraz Katedr Studiów Religijnych Wydzia硊 Filozoficznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze.

Konferencj otworzy Gwardian Niepokalanowa. Nast阷nie O. dr hab. Pawe Warcho - Wicedyrektor Instytutu „Kolbianum” wprowadzi obecnych na sali w tematyk konferencji. W  konferencji wzi瓿o udzia dziesi阠iu prelegentów.

Program konferencji podzielony by na dwie sesje. W sesji pierwszej swoje wyst眕ienia mia硂 sze禼iu prelegentów:

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z UPJPII w Tarnowie - Maryja i droga wyzwolenia chrze禼ija駍kiego. 

O. dr Jan Konior z Akademii „Ignatianum” w Krakowie - Niepokalana - Ikon wolnego i uporz眃kowanego serca u 秝. Ignacego Loyoli.

Ks. dr Wies砤w Bo縠jewicz z Wy縮zej Szko硑 Spo砮czno-Ekonomicznej w Warszawie - Fatima drog do wolno禼i.

O. dr hab. Ignacy Kosmana z Niepokalanowa - Maryja Ikon wolnego cz硂wieka w przepowiadaniu homilijnym.

O. dr hab. Pawe Warcho - Wicedyrektor Instytutu „Kolbianum” - Prorocy mniejsi Narodu Polskiego o Maryi Matce wolno禼i.

Dr Monika Walu z UKSW - Matka wolno禼i. Inspiracje maryjne w poszukiwaniu powo砤 kobiecych. 

W sesji drugiej przedstawiono cztery referaty :

* W zast阷stwie za Prof. Karola Klauz z KUL, referat - Maryja Ikon wolno禼i wed硊g Dionizego kaszuka, odczyta O. Wojciech Dec z Jasnej Góry - student „Kolbianum”.

Dr Dariusz 痷k-Olszewski z Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze - Sanktuaria maryjne za tzw. 痚lazn Kurtyn oazami wolno禼i w zniewolonym 秝iecie. 

O godzinie 15.00 wszyscy obecni w Sali 秝. Bonawentury modlili si koronk do Mi硂sierdzia Bo縠go po której swój mieli jeszcze nast阷uj眂y prelegenci:

Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Adamski -Medialne inicjatywy i dzie砤 zwi眤ane z kultem Maryi w Polsce w s硊縝ie wolno禼i i godno禼i osoby ludzkiej.

Prof. UKSW dr hab. Grzegorz jcicki - Filmowe wizerunki Maryi jako Ikony wolno禼i w wybranych produkcjach filmowych. 

 Ostatnia sesja zako馽zy砤 si dyskusj oraz podsumowaniem konferencji przez O. prof. UKSW dr hab. Grzegorza Bartosika - Dyrektora „Kolbianum”.

Na zako馽zenie konferencji odby砤 si uroczysta Msza i阾a, której przewodniczy i S硂wo Bo縠 wyg硂si O. dr Miros砤w Bartos - Gwardian Niepokalanowa.2014

10 pa糳ziernika 2014r. - Niepokalanów

Mi阣zynarodowa Konferencja Mariologiczna - "Wszystko postawi砮m na Maryj. NMP w 縴ciu i nauczaniu S硊gi Bo縠go Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego"

 

Tematyka Mi阣zynarodowej Konferencji Mariologicznej by砤 skupiona wokó 縴cia i nauczania S硊gi Bo縠go Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego. Uczestnicy Sympozjum wys硊chali nast阷uj眂ych referatów: „Maryjny aspekt powo砤nia kap砤駍kiego i pos硊gi S硊gi Bo縠go Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego” – ks. dr Janusz Aptacy, Facoltà Teologica dell´Italia Centrale, Firenze. Nast阷nie g硂s zabra o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv, z Pontificia Università „Antonianum”, Facoltà di Diritto Canonico, który mówi na temat: „Proces beatyfikacyjny S硊gi Bo縠go Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego. Przebieg i stan aktualny”. Kolejny prelegent, ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski z Uniwersytetu Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego mówi o „Obecno禼i Maryi w dziejach Polski w nauczaniu Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego”.

Wa縩ym punktem tego dnia by砤 Eucharystia sprawowana o godz. 1200 w Bazylice niepokalanowskiej. Przewodniczy jej i S硂wo Bo縠 wyg硂si ks. prof. dr hab. Stanis砤w Dzieko駍ki – rektor UKSW. W koncelebrze wzi阬i udzia wszyscy uczestnicy Sympozjum, studenci Instytutu „Kolbianum” oraz Asystenci, Prezesi i Animatorzy „Rycerstwa Niepokalanej” i 45 kap砤nów.

O godzinie 14 rozpocz阾o drug sesje Sympozjum. Przewodniczy jej o. Stanis砤w Pi阾ka – Prezes Narodowy Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”. Pierwszy wyk砤d wyg硂si ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, z Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw砤 II, wydzia Teologiczny w Tarnowie, w którym skupi si na zagadnieniu: „Wk砤d Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego w my秎 mariologiczn Soboru Watyka駍kiego II”.

Nast阷nym prelegentem by o. dr Jan Pach OSPPE z UKSW/Kolbianum i zaprezentowa „Maryjny wymiar programów duszpasterskich realizowanych przez Prymasa Polski Stefana Kardyna砤 Wyszy駍kiego”.

O. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv mówi o „Inicjatywach i d笨eniach Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego do oddania Ko禼io砤, Ojczyzny i 秝iata Matce Chrystusa.

Po modlitwie „Koronk do Mi硂sierdzia Bo縠go” i przerwie na  kaw, Kontynuowano dalsz cz甓 referatów w Sali 秝. Bonawentury.  Wys硊chali秏y trzech referatów. Pierwszy zatytu硂wany: „Maryjny wymiar pomocy Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego i Ko禼io砤 katolickiego w Polsce dla prze秎adowanego Ko禼io砤 w komunistycznej Czechos硂wacji”. Autorem tego wyst眕ienia by dr Dariusz 痷k-Olszewski z Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Filozoficka fakulta, Nitra (S硂wacja). Drugi wyk砤d ks. dra Grzegorza Bachanka z UKSW dotyczy „Antropologicznych ukierunkowa mariologii Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego”. Trzeci a zarazem ju ostatni referat wyg硂si o. dr hab. Pawe Warcho OFMConv. Z UKSW/Kolbianum i Papieskiego Wydzia硊 Teologicznego. To wyst眕ienie by硂 zatytu硂wane „Kardyna Stefan Wyszy駍ki w Niepokalanowie i jego interpretacja maryjnego nauczania 秝. Ojca Maksymiliana Kolbego”.

Sympozjum zako馽zy砤 dyskusja panelowa. Nale縴 powiedzie, 縠 Mi阣zynarodowa Konferencja Mariologiczna wpisa砤 si w czas przygotowa do zbli縜j眂ej si beatyfikacji S硊gi Bo縠go ks. Stefana Kardyna砤 Wyszy駍kiego i zostawi砤 trwa硑 秎ad w pami阠i wszystkich uczestników.  Na koniec nie pozostaje nam nic innego jak tylko 縴czy, aby Instytut „Kolbianum” i jego studenci wraz z kadr profesorsk przyczyniali si do tego, aby Maryja by砤 coraz lepiej poznawana i stawa砤 si coraz bli縮za ludziom i prowadzi砤 nas do Chrystusa, na wzór S硊gi Bo縠go Kardyna砤 Stefana Wyszy駍kiego.


2013

11 pa糳ziernika 2013r. - Niepokalanów

Ogólnopolska Konferencja Mariologiczna - "Totus Tuus. My秎 mariologiczna i maryjna b. jana Paw砤 II"

 

W tematyk Konferencji wprowadzi o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik – Dyrektor Instytutu Maryjno-Kolbia駍kiego. Zaproszeni Prelegenci wyg硂sili referaty na nast阷uj眂e tematy:

1) B. jan Pawe II-papie maryjny. 2) Gówne idee mariologii b. Jana Paw砤 II. 3) Do秝iadczenie i阾ych w maryjnym nauczaniu b. Jana Paw砤 II. 4) Nauczanie maryjne b. Jana Paw砤 II do Polaków. 5) Jan Pawe II w Niepokalanowie. 6) Zawierzenie Maryi w 縴ciu i pos硊dze b. Jana Paw砤 II.

Uczestnicy konferencji wzi阬i udzia we wspólnej Mszy i阾ej w Bazylice w Niepokalanowie, której przewodniczy rektor UKSW - ksi眃z Profesor Stanis砤w Dzieko駍ki. Na zako馽zenie spotkania odby硂 si uroczyste zawierzenie Naj秝i阾szej Maryi Pannie w kaplicy w Niepokalanowie przed figur Matki Bo縠j Fatimskiej, jako przygotowanie do Aktu zawierzenia 秝iata Niepokalanemu Sercu Maryi przez papie縜 Franciszka.


2012

19 pa糳ziernika 2012r. - Niepokalanów

Ogólnopolska Konferencja w 30 rocznic kanonizacji 秝. Maksymiliana Marii Kolbego - "Macierzy駍two duchowe NMP w nauczaniu i zyciu Ko禼io砤. Sta砤 si nam Matk w porz眃ku 砤ski (KK 61)"

 

W tematyk Konferencji wprowadzi o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik – Dyrektor Instytutu Maryjno-Kolbia駍kiego, który w swojej wypowiedzi odwo砤 si do sów „Sta砤 si nam Matk w porz眃ku 砤ski” – pochodz眂ych z Konstytucji Lumen Gentium nr 61. Konferencja ta mia砤 s硊縴 zastanowieniu si nad tym jak dzi mówi, 縠 Maryja jest nie tylko Matk Boga, ale tak縠 nasz Matk, czyli Matk Ko禼io砤. W砤秐ie mija 50 lat od rozpocz阠ia Soboru Watyka駍kiego II. W czasie Soboru papie Pawe VI og硂si Maryj – Matk Ko禼io砤. W czasie tego Sympozjum uczestnicy pochylili si nad t tematyk: od strony biblijnej, nauczania Ko禼io砤, tradycji polskiej, w tym w sposób szczególny odnosz眂 si do znaczenia, jakie w Polskiej Historii odgrywa砤 i odgrywa Jasna Góra.

Sympozjum zako馽zy砤 dyskusja panelowa mówi眂a o tym jak dzisiaj prawd o Macierzy駍twie duchowym Maryi oraz o tym, 縠 Maryja jest nasz Matk przek砤da na praktyk 縴cia codziennego, jak t prawd przekazywa m硂demu pokoleniu. W秗ód zaproszonych go禼i byli równie animatorzy Rycerstwa Niepokalanej z ca砮j Polski. Sympozjum by硂 bowiem po潮czone ze zjazdem animatorów Rycerstwa.

Wa縩ym punktem tego dnia by砤 Eucharystia sprawowana o godz. 1200 w Bazylice niepokalanowskiej. Przewodniczy jej i S硂wo Bo縠 wyg硂si prowincja warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych – o. Wies砤w Pyzio. W koncelebrze wzi阬i udzia Ci wszyscy, którym Idea i duch 秝. Maksymiliana Marii Kolbego jest bliski.

Mo縩a powiedzie, 縠 Sympozjum wpisa硂 si w obchody 30. rocznicy kanonizacji 秝. Maksymiliana Marii Kolbego i zostawi硂 trwa硑 秎ad w pami阠i wszystkich uczestników, których na zako馽zenie po縠gna  gwardian Niepokalanowa – o. dr Miros砤w Bartos.  Na koniec nie pozostaje nam nic innego jak tylko 縴czy aby Instytut „Kolbianum” i jego studenci wraz z kadr profesorsk przyczyniali si do tego, aby Maryja by砤 coraz lepiej poznawana i stawa砤 si coraz bli縮za ludziom i prowadzi砤 nas do Chrystusa i mog砤 si nami pos硊giwa w tym wielkim dziele Bo縠go Mi硂sierdzia i prowadzi砤 nas w tej pielgrzymce wiary. Patronat medialny nad Sympozjum sprawowa硂 Wydawnictwo Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie i Radio Niepokalanów.


2011

21-23 pa糳ziernika 2011r. - Niepokalanów

Ogólnopolska Konferencja z razji 70 rocznicy m阠ze駍kiej 秏ierci 秝. Maksymiliana Marii Kolbego - ". Maksymilian Kolbe - iadek Boga i S硊ga Cz硂wieka"

 

Uroczystego otwarcia konferencji dokona prowincja franciszkanów z Warszawy o. dr Miros砤w Bartos OFMConv.

Na temat osoby i dzie砤 o. Kolbego wypowiadali si m.in.: biblista i autor najnowszej ksi笨ki po秝i阠onej 縴ciu 秝. Maksymiliana o. Paulin Sotowski OFMConv, o. prof. Stanis砤w Celestyn Napiórkowski OFMConv, o. prof. Leon Benigny Dyczewski OFMConv, o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv i dr Monika Walu.

Konferencja naukowa by砤 po潮czona z immatrykulacj nowych studentów Instytutu maryjno-kolbia駍kiego UKSW "Kolbianum". Spotkanie zbieg硂 si z jesiennym zjazdem asystentów ko禼ielnych, prezesów i animatorów Rycerstwa Niepokalanej.

Jak podkre秎i gwardian niepokalanowskiego klasztoru o. Stanis砤w Pi阾ka OFMConv: "Mistycznym dope硁ieniem pierwszego dnia kongresu by硂 wprowadzenie relikwii b. Jana Paw砤 II do bazyliki w Niepokalanowie oraz liturgia, której przewodniczy i homili wyg硂si arcybiskup metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz".

Ogólnopolska konferencja ukaza砤 posta tego wielkiego 秝i阾ego XX wieku w czterech ods硂nach: jako s硊g prawdy, geniusza mediów katolickich, cz硂wieka Boga oraz Aposto砤 Chrystusa i Niepokalanej.

Konferencja naukowa zako馽zy砤 si w sobot 22 pa糳ziernika. Nale縴 zaznaczy, 縠 wpisuje si ona w rok prze縴wany pod patronatem za硂縴ciela Niepokalanowa - uchwa潮 Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2011 jest Rokiem i阾ego Maksymiliana Kolbego.


2009

11 pa糳ziernika 2009r. - Niepokalanów

Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa - "Wk砤d b. Jana Dunasa Szkota w wyja秐ienie prawdy o Niepokalanym Pocz阠iu NMP"

 

Jan Duns Szkot to wybitny franciszkanin, szkocki filozof i teolog. Nazywany doctor subtilissimus (najdociekliwszy). Uczy si w Szkocji i Anglii. W 1291 r. otrzyma 秝i阠enia kap砤駍kie. W latach 1293-1296 kszta砪i si na Sorbonie. By wyk砤dowc w uniwersytetach w Cambridge, Oksfordzie i Pary縰. Od 1307 r. przebywa w Kolonii, gdzie pe硁i urz眃 regenta studiów teologicznych. Zmar 8 listopada 1308 r. Jan Pawe II w潮czy go do grona b硂gos砤wionych 20 marca 1993 r.

Duns Szkot w dyskusji o Niepokalanym Pocz阠iu Maryi jako pierwszy wysun背 tez, 縠 pomimo tego, 縠 wszyscy ludzie s obarczeni grzechem pierworodnym, to jednak Maryja, równie go posiadaj眂, zosta砤 zachowana od niego "odkupieniem zachowawczym", co umo縧iwi硂 Wcielenie Syna Bo縠go.

Spotkanie rozpocz瓿o si uroczyst Msz 秝., której przewodniczy o. prowincja Miros砤w Bartos OFMConv. Po Mszy dokonano uroczystego otwarcia Instytutu Studiów Mariologicznych "Kolbianum", powsta硑m przy niepokalanowskim klasztorze. . Maksymilian Kolbe marzy o Akademii Maryjnej i po wielu latach jego pragnienie si spe硁i硂. Po obiedzie uczestnicy Konferencji zwiedzili obiekt Instytutu "Kolbianum".Uroczystego otwarcia Konferencji dokona Dziekan Wydzia硊 Teologicznego UKSW ks. Stanis砤w Dzieko駍ki, za w tematyk wprowadzi odpowiedzialny za spotkanie kierownik Katedry Mariologii UKSW o. Grzegorz Bartosik OFMConv. Pierwsza wprowadzaj眂a konferencja o osobie i dziele b. Jan Dunsa Szkota wyg硂si o. Iwo Zieli駍ki OFMConv, kierownik Katedry wiedzy o kulturze 秗edniowiecznej na Wydziale Filozofi KUL. Przedstawi 縴cie b硂gos砤wionego i nauk. Mottem wyk砤du dla wielu by硑 s硂wa b硂gos砤wionego, mówi眂e o potrzebie rozwoju i nauki. Cz硂wiek, aby si rozwija musi ci眊le poznawa.

Kolejny prelegent o. Benedykt Huculak OFM, mówi o prymacie Jezusa Chrystusa. Uzasadnia on tez b. Dunsa, 縠 Chrystus przyj背by ludzkie cia硂, nawet gdyby nie by硂 grzechu Adama. Dzi ta teoria nie jest nikomu obca, ale jak si okazuje w 秗edniowieczu dla wielu by砤 niepoj阾a.

Po po硊dniu konferencj wyg硂si gówny go舵 o. Stefano Cecchin OFM z Papieskiego Uniwersytetu "Antonianum" z Rzymu. Mówi on nt. uzasadnienia tezy Niepokalanego Pocz阠ia NMP wg b. Jana Dunsa Szkota. W barwnych s硂wach przedstawi on "z硂t ni", czyli franciszka駍k szko酬 nauki o NMP jako Nieskalanej i Najczystszej, pocz眞szy od 秝. Franciszka, poprzez 秝. Antoniego, b. Dunsa czy 秝. Maksymiliana.Zaraz po nim wyst眕i o. Celestyn Napiórkowski OFMConv, który 縴wo i ciekawie naszkicowa cechy charakteryzuj眂e mariologi 秗edniowieczn, pocz眞szy od nauki przekazywanej w kazaniach, dysputach naukowych, pie秐iach czy utworach literackich.

Ostatnia konferencj wyg硂si o. Jacek Bolewski SJ, który porówna my秎 b. Dunsa Szkota z nauk przekazan przez 秝. Maksymiliana Kolbego.

Spotkanie zako馽zy砤 dyskusja panelowa, w której prelegenci odpowiadali na pytania zadawane przez s硊chaczy. Ka縟y odpowiedzia te na pytanie, jak wciela w 縴cie dogmat o Niepokalanym Pocz阠iu NMP.

Mi阣zynarodow Konferencj uroczy禼ie zamkn背 o. Stanis砤w Pi阾ka OFMConv, gwardian Niepokalanowa.


Konferencje i Sympozja

11 pa糳ziernika 2009r. - Niepokalanów

Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa - "Wk砤d b. Jana Dunasa Szkota w wyja秐ienie prawdy o Niepokalanym Pocz阠iu NMP"

Logowanie
Nazwa u偶ytkownika

Has艂oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si臋

Nie mo偶esz si臋 zalogowa膰?
Popro艣 o nowe has艂o
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Dzia艂alno艣膰 naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Ko艂o Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.01 706,639 unikalne wizyty