Czerwiec 01 2020 10:43:58
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Egzamin licencjacki
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2019/2020
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Artykuły: Studia Doktoranckie
Plan zaj sesja III

PLAN ZAJ - SESJA I - od 7 do 12.10.2013 r.

Rok akademicki 2013/2014


 Godziny zaj:

1)  8,30 - 9,15                                             6)  14,00 - 14,45

2)  9,15 - 10,00                                           7)  14,45 - 15,30

3)  10,30 - 11,15                                         8)  16,00 - 16,45

4)  11,15 - 12,00                                         9)  16,45 - 17,30

5)  12,10 - 12,55                                        10)  17,35 - 18,20

 

 

Dzie


Godziny

Profesor

Przedmiot

Poniedziaek

31.03.2014 

1-2

Doktoranci

Praktyki dydaktyczne-wiczenia:Maryjny aspekt nowej ewangelizacji

3-8


Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski

Maryja w dziele ewangelizacji 
i w katechezie

9-10


O. dr Jan Pach OSPPE

Maryjna droga oraz mariologia Sugi Boego Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Wtorek

1.04.2014 

1


O. dr Jan Pach OSPPE

Maryjna droga oraz mariologia Sugi Boego Kardynaa Stefana Wyszyskiego

2


O. dr hab. Pawe Warcho OFMConv

Relacja Maryja a Trójca wita

3-5


J. Eksc. Ks. Bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba

Historyczno-teologiczne przesanie Matki Boej z Guadalupe

6-10


Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski Maryja w Tradycji aciskiej Drugiego Tysiclecia

roda

2.04.2014 

1-2


Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Maryja w Tradycji aciskiej Drugiego Tysiclecia

3-6


Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Krcido

Maryja w apokryfach

7-10


Dr Monika Walu

Róaniec jako droga formacji maryjnej

Czwartek

3.04.2014 

1-2


Dr Monika Walu

Róaniec jako droga formacji maryjnej

3-5

 

J. Eksc. Ks. Bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba

Historyczno-teologiczne przesanie Matki Boej z Guadalupe

6

Doktoranci

Praktyki dydaktyczne-wiczenia:Maryjny aspekt nowej ewangelizacji

7-10


O. prof. KUL dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv Bóg i religia we wspóczesnej filozofii

Pitek

4.04.2014 

 

1-4


O. prof. KUL dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv

Bóg i religia we wspóczesnej filozofii

5-8


Doktoranci Praktyki dydaktyczne-wiczenia:Maryjny aspekt nowej ewangelizacji

9-10


Promotorzy Seminarium

 

Sobota

5.04.2014


 

1-3

 

Promotorzy

 

Seminarium

 

Przyjazd: niedziela wieczorem lub poniedziaek do godz. 8.00

 

 


PRZEWD DOKTORSKI

PRZEWÓD DOKTORSKI


 

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. 2003 nr 65, poz. 595 z pón. zm.). 
  2. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegóowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie tytuu profesora (Dz. U. 2004 nr 15, poz. 128 z pón. zm.).
  3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym - pobierz
  4. Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. 2005 Nr 1, poz. 3).   ródo     http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html
  5. Statut UKSW

Przewód doktorski przeprowadza i stopie doktora nadaje Rada Wydziau.

Etapy przewodu doktorskiego, które kocz si uchwaami Rady Wydziau:

1.Wszczcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora

Osoba ubiegajca si o wszczcie przewodu doktorskiego przedstawia dziekanowi:

a.  wniosek o wszczcie przewodu doktorskiego wraz z propozycj tematu oraz propozycj, co do osoby promotora (wniosek powinien by podpisany przez promotora oraz kierownika katedry lub jego zastpc – uchwaa Rady Wydziau Teologicznego z 10 grudnia 2007 r.) - POBIERZ WNIOSEK    (Jednoczenie jest zarzdzenie Ks. Dziekana by wniosek ten uzupenia komputerowo z zachowaniem duych i maych liter).

b.  konspet lub koncepcj rozprawy doktorskiej,

c.  yciorys naukowy wraz z wykazem prac naukowych i publikacji.

Osoby wystpujce z wolnej stopy  o wszczcie przewodu doktorskiego zobowizane s równie do zoenia wraz z wnioskiem:

d.  oryginau lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu magistra i licencjata kocielnego,

e. informacj o odbyciu studiów doktoranckich,

f.  informacj o przebiegu przewodu doktorskiego jeeli uprzednio kandydat ubiega si o nadanie stopnia doktora.

g.  uiszczenie opat – informacja w sekretariacie

Kandydat moe doczy do wniosku o wszczcie przewodu doktorskiego opini samodzielnego pracownika naukowego.

2. Wyznaczenie recenzentów

Doktorant skada w dziekanacie:

a. wniosek o wyznaczenie recenzentów i dopuszczenie do egzaminów doktorskich - pobierz wniosek (z zaznaczeniem z jakich dyscyplin chciaby zdawa)

b. rozpraw doktorsk w dwóch egzemplarzach w mikkiej oprawie, drukowan dwustronnie. Trzy egzemplarze w twardej oprawie (drukowane jednostronnie) doktorant przedkada promotorowi i recenztentom (po podjciu przez Rad Wydziau uchway o wyznaczeniu recenzentów),

c. opinie Promotora o rozprawie doktorskiej.

3. Przyjcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

Rada Wydziau po zapoznaniu si z rozpraw doktorsk, opiniami promotora i recenzentów oraz na podstawie egzaminów doktorskich podejmuje uchwa w sprawie przyjcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Wyznacza równie termin i Komisj do przeprowadzenia  obrony rozprawy doktorskiej.

4. Przyjcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Obrona odbywa si na otwartym posiedzeniu Komisji z udziaem promotora i recenzentów.

Po zakoczeniu obrony Komisja doktorska odbywa narad na posiedzeniu niejawnym, na którym podejmuje uchwa w sprawie przyjcia publicznej obrony i wsytpienia do Rady Wydziau z wnioskiem o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora teologii. Wskazuje równie specjalizacj teologiczn wpisan na dyplomie.

5. Nadanie stopnia doktora

Rada Wydziau po tajnym gosowaniu podejmuje uchwa o nadaniu stopnia doktora.

KADY DOKTOR ZOBOWIZANY JEST DO ELEKTRONICZNEGO WYPENIENIA KARTY SYNABA I PRZESANIA JEJ DO DZIEKANATU. ELEKTRONICZNA ANKIETA NA TEMAT DOKTORATU JEST WYSYANA DO ORODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI. PROGRAM MONA POBRA NA STRONIE: http://nauka-polska.pl /

 

 

!!! NOWA UCHWAA !!!

 

Uchwaa

Rady Wydziau Teologicznego UKSW

z dnia 24 lutego 2014 roku

w sprawie przeprowadzania czynnoci w przewodzie doktorskim

(z póniejszymi zmianami[1])


Plan zajc II zjazd doktoranckie

PLAN ZAJ - SESJA II - od 4 do 9.02.2013 r.

 


Plan Zaj

Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego

Wydzia Teologiczny

Orodek Naukowo-Badawczy UKSW w Paprotni

(Klasztor Niepokalanów)

PLAN ZAJ - SESJA I - od 15 do 20.10.2012 r.


Spis Wykadw - Studia Doktoranckie

CENTUM STUDIÓW MARIOLOGIACZNYCH UKSW

"KOLBIANUM" W NIEPOKALANOWIE

Specjalno: Mariologia

STUDIA DOKTORANCKIE

 

Program nauczania 2015/2016 dla roczników I-IV


Czym s - Studia Doktoranckie

STUDIA DOKTORANCKIE Z TEOLOGII ZE SPECJALNOCI: MARIOLOGIA

S to czteroletnie Studia Doktoranckie (8 semestrów) w trybie niestacjonarnym. Warunkiem podjcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. W ramach studiów odbywa si 560 godzin zaj dydaktycznych (wykadów i seminariów), w tym przez pierwsze 3 lata (rok I-III) po 160 godzin rocznie (144 godziny wykadów i 16 godzin seminariów).


Opaty - Stydia Doktoranckie

Uprzejmie informuj, e opaty za Studia Doktoranckie z Teologii ze specjalnoci Mariologia za rok akademicki 2015/16 naley wpaca w nastpujcy sposób:

 

Opata wynosi 2100 PLN za cay rok


Rekrutacja - Studia Doktorskie

REKRUTACJA 2015

na Studia Doktoranckie z teologii ze specjalnoci z mariologii

 

Rekrutacj prowadzi:

Sekretariat ds. studiów doktoranckich Wydziau Teologicznego UKSW

Gmach gówny UKSW, ul. Dewajtis 5, Warszawa

pokój 044; tel. 22/561-88-16; fax:22/561-88-65

e-mail: zsd@uksw.edu.pl

przyjcia interesantów:

w poniedziaki w godz. 13.00-15.30

od wtorku do pitku: w godz. 9.00-12.00

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.01 706,683 unikalne wizyty