Czerwiec 01 2020 11:14:37
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Egzamin licencjacki
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2019/2020
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Artykuły: Studia Doktoranckie
Rekrutacja 2016

REKRUTACJA 2016

na Studia Doktoranckie z teologii ze specjalnoci z mariologii

 

Rekrutacj prowadzi:

Sekretariat ds. studiów doktoranckich Wydziau Teologicznego UKSW

Gmach gówny UKSW, ul. Dewajtis 5, Warszawa

pokój 043; tel. 22/561-88-16; fax:22/561-88-65

e-mail: zsd@uksw.edu.pl

przyjcia interesantów:

w poniedziaki w godz. 13.00-15.30

od wtorku do pitku: w godz. 9.00-12.00

 

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacj prowadzi wydziaowa komisja rekrutacyjna powoana przez dziekana.

2. Warunkiem podjecia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii.

3. Postpowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:

 

a) Internetowa Rejestracja Kandydata ( IRK)

Kandydaci zobowizani s do:

- zalogowania si na internetowym Koncie Rekrutacji UKSW (system IRK):

   www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl

- wgrania swojego kolorowego zdjcia (z widocznym lewym uchem i lewym profilem)

   o rozmiarach 20 x 25 mm w rozdzielczoci 300 dpi;

- wypenienia danych osobowych oraz podania i innych wymaganych informacji;

- wydrukowania podania z IRK o przyjcie na studia Doktoranckie;

- wydrukowania wniosku z IRK o wydanie Elektrycznej Legitymacji Doktoranta (ELD).

 

b) Zoenie dokumentów i ich analiza przez komisj rekrutacyjn 

Termin skadania dokumentów: 20-24 czerwca 2016 r.; 20 sierpnia-1 wrzenia 2016 r. lub 12-20 wrzenia 2016 r.

     (od poniedziaku do pitku w godz. 9.00 - 15.00, pokój 043).

 

Kandydat skada nastpujce dokumenty:

- podanie o przyjcie na studia doktoranckie niestacjonarne (wydrukowane z IRK);

- yciorys;

- podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD – wydrukowane z IRK)

- tradycyjne zdjcie do indeksu o wymiarach 4, 5 cm x 6, 5 cm;

- odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zawiadczenie o uzyskaniu tytuu  zawodowego magistra lub równorzdnego i o uzyskanym wyniku studiów (dotyczy  tegorocznych absolwentów) lub  dyplomu licencjata kanonicznego ( w przypadku   kandydatów na III rok);

- kserokopi strony tytuowej pracy magisterskiej;

- kserokopi dowodu osobistego powiadczon przez uczelni;

- wstpn koncepcj pracy doktorskiej (max. 2 str.);

- wykaz dotychczasowych osigni naukowych (wraz z ich potwierdzeniem);

- kserokopi strony z indeksu z wpisem z egzaminu magisterskiego (w przypadku kandydatów na I rok);

- zezwolenie wadz kocielnych na podjcie studiów doktoranckich w przypadku osób  duchownych i zakonnych.

 

 

c) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, któr przeprowadza komisja rekrutacyjna 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbd si: 28 czerwca 2016 r. (sala nr 424), 5 i 22 wrzenia 2016 r. ( sala nr 223) od godz. 10.00 przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie
(w przypadku obiektywnej przeszkody naley to zgosi i wtedy mona uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej w innym terminie).

 

Blisze informacje mona znale na stronie:

 www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl pod zakadk: "Studia" w dziale "Doktoranckie"

 Szczegóowe informacje:

www.mariologia.doktoranckie.uksw.edu.pl

W systemie IRK naley zarejestrowa si na stronie:

www.studiadoktoranckie.uksw.edu.plPLAN ZAJ - SESJA II - od 23 do 28.11.2015 r.

PLAN ZAJ - SESJA II - od 23 do 28.11.2015 r.

Rok akademicki 2015/2016


Praktyki dydaktyczne-wiczenia - II zjazd

PRAKTYKI DYDAKTYCZNE – WICZENIA


Seminaria doktoranckie

Seminaria Doktoranckie z teologii ze specjalnoci z mariologii
w roku akademickim 2015/2016


Studenci - Studia Doktoranckie

STUDENCI – STUDIA DOKTORANCKIE


Nowi Doktorzy

DOKTORATY NAPISANE NA KOLBIANUM


Czasopisma punktowane

Nowe listy punktowanych czasopism na 2015 rok

roda, 23 grudnia 2015

Polscy naukowcy i badacze mog ju zapozna si z najnowsz list czasopism naukowych na rok 2015. Oprócz zaktualizowanego wykazu tytuów zawiera take liczb punktów, które mona otrzyma za publikacj w wybranym pimie.

Czasopisma po raz kolejny podzielone zostay na trzy czci. W czci A znalazo si 11114 czasopism naukowych, które posiadaj wspóczynnik wpywu Impact Factor (IF) i wpisane zostay do bazy Journal Citation Reports. A 50 punktów mona otrzyma za opublikowanie artykuu w wybranych pismach.

Cz B to wykaz czasopism, które nie posiadaj wspóczynnika IF. Lista zawiera 2212 tytuów. Najwysza liczba punktów za publikacj w periodyku z listy wynosi 15 p.

Ostatni czci tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla bada humanistycznych. Zawiera ona 4111 czasopism naukowych, które zostay uwzgldnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Za ukazanie si artykuu w jednym z nich jego autor moe otrzyma 25 p.


PLAN ZAJ - SESJA I - od 5 do 10.10.2015 r.

PLAN ZAJ - SESJA I - od 5 do 10.10.2015 r.

Rok akademicki 2015/2016

Godziny zaj: 

1)  8,30 - 9,15                                             6)  14,00 - 14,45

2)  9,15 - 10,00                                           7)  14,45 - 15,30

3)  10,30 - 11,15                                         8)  16,00 - 16,45

4)  11,15 - 12,00                                         9)  16,45 - 17,30

5)  12,10 - 12,55                                        10)  17,35 - 18,20

 

Dzie

Godziny

Profesor

Przedmiot

Poniedziaek

5.10.2015

1-2

 O. prof. UKSW dr hab.
Grzegorz Bartosik

Teologia porednictwa

3-8

O. prof. dr hab. Leon Niecior

Maryja w nauce zachodnich Ojców Kocioa

9-10

O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv

Maryja w przepowiadaniu homilijnym

Wtorek

6.10.2015

1-2

O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv

Maryja w przepowiadaniu homilijnym

3-8

O. dr Mirosaw Adaszkiewicz

Mariologia witego Maksymiliana M. Kolbego i jej zastosowanie w apostolacie maryjnym

9-10

 O. prof. UKSW dr hab.
Grzegorz Bartosik

Teologia porednictwa

roda

7.10.2015

1-4

Ks. prof. dr hab. Janusz Krcido

Maryja w Ewangeliach synoptycznych

5-7

O. dr hab. Pawe Warcho

Maryja w pobonoci ludowej

8-10

Promotorzy

Seminarium naukowe

Czwartek

8.10.2015

1-2

 O. dr hab. Pawe Warcho

Maryja w pobonoci ludowej

3-5

Dr Monika Walu

Maryja w dialogu ekumenicznym

6-7

O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv

Maryja w przepowiadaniu homilijnym

8-10 Dr Monika Walu Maryja w dialogu ekumenicznym

Pitek

9.10.2015

 

ZGODNIE Z PLANEM KONFERENCJI

 

 

Prelegenci

 

Ogólnopolska Konferencja Mariologiczna: Maryja Ikon wolnoci i wyzwolenia. Aspekt teologiczny i przekaz medialny

Sobota

10.10.2015

ZGODNIE Z PLANEM KONFERENCJI

Prelegenci

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016


Program nauczania 2014/2015 dla rocznikw I-IV

 UNIWERSYTET KARDYNAA STEFANA WYSZYSKIEGO

WYDZIA TEOLOGICZNY

CENTRUM STUDIÓW MARIOLOGICZNYCH „KOLBIANUM”

W NIEPOKALANOWIE

Specjalno: Mariologia

STUDIA DOKTORANCKIE

Program nauczania 2014/2015 dla roczników I-IV

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykadowca

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ects

1.

Starotestamentowe proroctwa, figury i symbole maryjne

Ks. prof. dr hab. Janusz Krcido MS

E

12

1

2.

Maryja w nauce wschodnich Ojców Kocioa

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

E

15

2

3.

Boe Macierzystwo i wieczyste dziewictwo Najwitszej Maryi Panny 

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv

K

12

1

4.

Nauczanie o Maryi Soboru Watykaskiego II (1962-65) i papiea Pawa VI

O. dr hab. Pawe Warcho OFMConv  

K

12

1

5.

Maryja w muzyce

Dr Micha Sawecki

Z

12

1

6.

Kult Najwitszej Maryi Panny w tradycji Kocioa Zachodniego

Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC

E

14

1

7.

Maryja - Gwiazda Nowej Ewangelizacji

Dr Iwona Zielonka

K

10

1

8.

Kryteria prawdziwoci i znaczenie objawie maryjnych dla wspóczesnego Kocioa

O. dr Mirosaw Adaszkiewicz OFMConv

Z

10

1

9.

Nauczanie o kobiecie wspóczesnego Nauczycielskiego Urzdu Kocioa (od Piusa XII do Franciszka)

Dr Monika Walu

E

14

1

10.

Ikonologia i ikonografia maryjna

Prof. dr hab. Karol Klauza

E

15

2

11.

Konferencja naukowa: Wszystko postawiem na Maryj. NMP w yciu i nauczaniu Sugi Boego Kardynaa Stefana Wyszyskiego.

Koordynator: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Z

8

1

12.

Praktyki dydaktyczne/wiczenia: Maryjno w yciu wybranych witych.

Koordynator: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Z

10

1

13.

Seminarium naukowe

J. Eksc. Ks. Bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba

 Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz KUL

Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Ks. dr hab. Ryszard Czekalski

Ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic

O. prof. dr hab. Bogusaw Kochaniewicz OP UAM

Ks. prof. dr hab. Janusz Krcido MS

Ks. prof. dr hab. J. Królikowski

Ks. prof. KUL dr hab. Kazimierz Pek MIC

O. dr hab. Pawel Warcho OFMConv

 

Z

16

1

                    E – egzamin; K – Kolokwium; Z – Zaliczenie

Razem

160

15

               

 

 

PLAN ZAJ - SESJA II - od 24 do 29.11.2014 r.

PLAN ZAJ - SESJA II - od 24 do 29.11.2014 r.

Rok akademicki 2014/2015

Godziny zaj: 

1)  8,30 - 9,15                                             6)  14,00 - 14,45

2)  9,15 - 10,00                                           7)  14,45 - 15,30

3)  10,30 - 11,15                                         8)  16,00 - 16,45

4)  11,15 - 12,00                                         9)  16,45 - 17,30

5)  12,10 - 12,55                                        10)  17,35 - 18,20

 

Dzie

Godziny

Profesor

Przedmiot

Poniedziaek

24.11.2014 

1

O. prof. UKSW dr hab.
Grzegorz Bartosik
OFMConv

Boe Macierzystwo i wieczyste dziewictwo Najwitszej Maryi Panny

2-3

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Maryja w nauce wschodnich Ojców Kocioa

4-5

Dr Micha Sawecki

Maryja w muzyce

6-8

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Maryja w nauce wschodnich Ojców Kocioa

9-10

Dr Iwona Zielonka

Maryja - Gwiazda Nowej Ewangelizacji

Wtorek

25.11.2014 

1-2

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Maryja w nauce wschodnich Ojców Kocioa

3-5

Dr Iwona Zielonka

Maryja - Gwiazda Nowej Ewangelizacji

6-7

Dr Monika Walu

Nauczanie o kobiecie wspóczesnego Nauczycielskiego Urzdu Kocioa

8

Doktoranci

Praktyki dydaktyczne/wiczenia: Maryjno w yciu wybranych witych.

9-10

Dr Monika Walu

Nauczanie o kobiecie wspóczesnego Nauczycielskiego Urzdu Kocioa

roda

26.11.2014 

1-3

Dr Monika Walu

Nauczanie o kobiecie wspóczesnego Nauczycielskiego Urzdu Kocioa

4-7

Ks. prof. dr hab. Janusz Krcido

Starotestamentowe proroctwa, figury i symbole maryjne

8

Doktoranci

Praktyki dydaktyczne/wiczenia: Maryjno w yciu wybranych witych.

9-10

O. prof. UKSW dr hab.
Grzegorz Bartosik

Boe Macierzystwo i wieczyste dziewictwo Najwitszej Maryi Panny

Czwartek

27.11.2014 

1-3

O. dr hab. Pawe Warcho

Nauczanie o Maryi Soboru Watykaskiego II (1962-65) i papiea Pawa VI

4-7

Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak

Kult Najwitszej Maryi Panny w tradycji Kocioa Zachodniego

8

Doktoranci

Praktyki dydaktyczne/wiczenia: Maryjno w yciu wybranych witych.

9-10

Prof. dr hab. Karol Klauza

Ikonologia i ikonografia maryjna

Pitek

28.11.2014

1-3

Prof. dr hab. Karol Klauza

Ikonologia i ikonografia maryjna

4-5

Dr Micha Sawecki

Maryja w muzyce

6-8

O. dr Mirosaw Adaszkiewicz

Kryteria prawdziwoci i znaczenie objawie maryjnych dla wspóczesnego Kocioa


Rozpoczte przewody doktorskie

PRZEWODY DOKTORSKIE ROZPOCZTE PRZEZ STUDENTÓW CENTRUM STUDIÓW MARIOLOGICZNYCH „KOLBIANUM’
WYDZIA TEOLOGICZNY UKSW

Rada Wydziau Teologicznego UKSW
podja w dniu 21 maja 2012 roku uchwa o wszczciu przewodu doktorskiego nastpujcego studenta:


Tezy na egzamin licencjacki

TEZY NA EGZAMIN LICENCJACKI Z MARIOLOGII DLA III ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

TEZY NA EGZAMIN LICENCJACKI Z MARIOLOGII
DLA
III ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

 

1. Prorockie zapowiedzi Matki Pana w Starym Testamencie

2. Maryja w pismach witego Jana

3. Maryja w nauce Wschodnich Ojców Kocioa

4. Boe Macierzystwo Najwitszej Maryi Panny

5. Wieczyste Dziewictwo Najwitszej Maryi Panny

6. Niepokalane Poczcie Najwitszej Maryi Panny

7. Nauczanie o Maryi Soboru Watykaskiego II

8. Kult Najwitszej Maryi Panny w tradycji Kocioa Zachodniego

9. Maryja w dziele ewangelizacji i w katechezie

10. Znaczenie sanktuariów maryjnych i pielgrzymek w yciu Kocioa

11. Ruchy i stowarzyszenia maryjne. Ich charakterystyka i rola w yciu Kocioa

12. Maryja w pobonoci ludowej

13. Nauczanie o kobiecie wspóczesnego Nauczycielskiego Urzdu Kocioa

14. Najwaniejsze objawienia maryjne i kryteria ich prawdziwoci

15. Maryjna droga i mariologia Sugi Boego Kardynaa Stefana WyszyskiegoPlan zaj sesja III

PLAN ZAJ - SESJA III - od 15 do 20.04.2013 r.

Godziny zaj: 

1)  8,30 - 9,15                                             6)  14,00 - 14,45

2)  9,15 - 10,00                                           7)  14,45 - 15,30

3)  10,30 - 11,15                                         8)  16,00 - 16,45

4)  11,15 - 12,00                                         9)  16,45 - 17,30

 5)  12,10 - 12,55                                        10)  17,35 - 18,20 

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.02 706,727 unikalne wizyty