Maja 13 2021 20:29:01
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  KONTAKT
Studia Doktoranckie-brak zapisów
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Podyplomowe Studia Mariologii (Licencjat Kanoniczny)
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Licencjat Kanoniczny-egzamin
Kurs Ad lauream (doktorancki)
  Informacje ogólne
  Program nauczania
  Plan zajęć
Podyplomowe Studia Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  REKRUTACJA 2020
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  SEKRETARIAT
  TERMINARZ STUDIÓW 2020/2021
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Informacje

Zasady korzystania z Biblioteki Kolbianum

Z Biblioteki mogą wypożyczać książki studenci i doktoranci Kolbianum w ilości do 10 książek na okres do 3-ch miesięcy.
Po tym okresie trzeba je obowiązkowo oddać.
W Czytelni jest możliwość kserowania i skanowania fragmentów wybranych książek.

  • Egzemplarze pojedyncze są dostępne tylko w Czytelni, bez możliwości wypożyczenia.
  • Studenci innych Uczelni po okazaniu legitymacji mogą wypożyczyć 3 książki na okres 3-ch miesięcy oraz korzystać z Czytelni w godzinach otwarcia Biblioteki.
  • Osoby spoza Kolbianum bez ważnej legitymacji studenckiej mogą korzystać jedynie w Czytelni Biblioteki Kolbianum, z możliwością fotografowania, kserowania i skanowania wybranych materiałów.

 

Tematyka wypożyczanych książek

Studenci Kolbianum najczściej wypożyczają książki związane z wykładami, z których trzeba napisać prace pisemne dla uzyskania zaliczenia przedmiotu.
Na ogół dotyczą one tematów: objawień Matki Bożej, teologicznych tytułów Maryi, wypowiedzi papieży i uznanych teologów o Matce Bożej, opracowań biblijnych i ujęć patrystycznych związanych z osobą Maryi.
Coraz liczniej doktoranci wypożyczają materiały potrzebne do pisania prac doktorskich.

Z Czytelni i Wypożyczalni korzystają również studenci spoza Kolbianum, piszący prace magisterskie na tematy związane z Maryją, ze św. Maksymilianem lub franciszkanizmem.
Początkowo z innych uczelni zgłaszało się kilkunastu studentów w ciągu roku. Liczebność ta ciągle wzrasta, w miarę powiększania się elektronicznego katalogu Biblioteki.

 

Fumigacja książek

Dzięki przeprowadzonej fumigacji, odzyskano do użytku bibliotecznego cenne książki pochodzenia zagranicznego, które były w gorszym stanie.
Publikacje te stanowią głównie naukowe traktaty mariologiczne i teologiczne, biblijne egzegezy oraz opracowania kolbiańskie i franciszkańskie.
Po dokonanych specjalistycznych zabiegach, książki te już są oczyszczone i wyjałowione, dzięki czemu są całkowicie bezpieczne dla zdrowia czytelnika.

 

Federacja Bibliotek Ko�cielnych „FIDES”

Federacja Bibliotek Ko�cielnych FIDES powsta�a 23 wrze�nia 1991 roku (grupa inicjuj�ca) a zosta�a oficjalnie erygowana przez Konferencj� Episkopatu Polski w dniu 18 marca 1995 r.
Patronem Federacji jest �w. Maksymilian Maria Kolbe.

Federacja zrzesza obecnie 84 biblioteki cz�onkowskie, w tym wi�kszo�� bibliotek wydzia�ów teologicznych i wy�szych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych.
Podstawowym celem Federacji jest usprawnianie dzia�alno�ci polskich bibliotek ko�cielnych, wdra�anie post�pu technicznego, a w szczególno�ci koordynacja prac nad komputeryzacj� tych bibliotek.

Biblioteka Kolbianum od 2012 roku zosta�a cz�onkiem Federacji Bibliotek Ko�cielnych „FIDES”.
Katalog biblioteczny zosta� w��czony do ogólnopolskiego katalogu FIDES i dost�pny jest równie� poprzez Multiwyszukiwark� FIDKAR.

 

Zach�ta do dzielenia si� swoimi ksi��kami

Do wszystkich studentów i czytelników zwracamy si� z zach�t� do przekazywania dla potrzeb Biblioteki Kolbianum swoich ksi��ek i publikacji mariologicznych, maryjnych, teologicznych, a tak�e zwi�zanych z osob� �w. Maksymiliana i zakonem franciszka�skim.
Ch�tnie przyjmiemy tak�e pozycje klasyki literatury polskiej, które uzupe�ni� tre�ci teologiczne o wymiar polskiego �ycia religijnego w historii naszego narodu.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.01 871,618 unikalne wizyty