Grudzień 07 2019 19:57:33
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Egzamin licencjacki
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2019/2020
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Informacje

Zasady korzystania z Biblioteki Kolbianum

Z Biblioteki mogą wypożyczać książki studenci i doktoranci Kolbianum w ilości do 10 książek na okres do 3-ch miesięcy.
Po tym okresie trzeba je obowiązkowo oddać.
W Czytelni jest możliwość kserowania i skanowania fragmentów wybranych książek.

  • Egzemplarze pojedyncze s� dost�pne tylko w Czytelni, bez mo�liwo�ci wypo�yczenia.
  • Studenci innych Uczelni po okazaniu legitymacji mog� wypo�yczy� 3 ksi��ki na okres 3-ch miesi�cy oraz korzysta� z Czytelni w godzinach otwarcia Biblioteki.
  • Osoby spoza Kolbianum bez wa�nej legitymacji studenckiej mog� korzysta� jedynie w Czytelni Biblioteki Kolbianum, z mo�liwo�ci� fotografowania, kserowania i skanowania wybranych materia�ów.

 

Tematyka wypo�yczanych ksi��ek

Studenci Kolbianum najcz�ciej wypo�yczaj� ksi��ki zwi�zane z wyk�adami, z których trzeba napisa� prace pisemne dla uzyskania zaliczenia przedmiotu.
Na ogó� dotycz� one tematów: objawie� Matki Bo�ej, teologicznych tytu�ów Maryi, wypowiedzi papie�y i uznanych teologów o Matce Bo�ej, opracowa� biblijnych i uj�� patrystycznych zwi�zanych z osob� Maryi.
Coraz liczniej doktoranci wypo�yczaj� materia�y potrzebne do pisania prac doktorskich.

Z Czytelni i Wypo�yczalni korzystaj� równie� studenci spoza Kolbianum, pisz�cy prace magisterskie na tematy zwi�zane z Maryj�, ze �w. Maksymilianem lub franciszkanizmem.
Pocz�tkowo z innych uczelni zg�asza�o si� kilkunastu studentów w ci�gu roku. Liczebno�� ta ci�gle wzrasta, w miar� powi�kszania si� elektronicznego katalogu Biblioteki.

 

Fumigacja ksi��ek

Dzi�ki przeprowadzonej fumigacji, odzyskano do u�ytku bibliotecznego cenne ksi��ki pochodzenia zagranicznego, które by�y w gorszym stanie.
Publikacje te stanowi� g�ównie naukowe traktaty mariologiczne i teologiczne, biblijne egzegezy oraz opracowania kolbia�skie i franciszka�skie.
Po dokonanych specjalistycznych zabiegach, ksi��ki te ju� s� oczyszczone i wyja�owione, dzi�ki czemu s� ca�kowicie bezpieczne dla zdrowia czytelnika.

 

Federacja Bibliotek Ko�cielnych „FIDES”

Federacja Bibliotek Ko�cielnych FIDES powsta�a 23 wrze�nia 1991 roku (grupa inicjuj�ca) a zosta�a oficjalnie erygowana przez Konferencj� Episkopatu Polski w dniu 18 marca 1995 r.
Patronem Federacji jest �w. Maksymilian Maria Kolbe.

Federacja zrzesza obecnie 84 biblioteki cz�onkowskie, w tym wi�kszo�� bibliotek wydzia�ów teologicznych i wy�szych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych.
Podstawowym celem Federacji jest usprawnianie dzia�alno�ci polskich bibliotek ko�cielnych, wdra�anie post�pu technicznego, a w szczególno�ci koordynacja prac nad komputeryzacj� tych bibliotek.

Biblioteka Kolbianum od 2012 roku zosta�a cz�onkiem Federacji Bibliotek Ko�cielnych „FIDES”.
Katalog biblioteczny zosta� w��czony do ogólnopolskiego katalogu FIDES i dost�pny jest równie� poprzez Multiwyszukiwark� FIDKAR.

 

Zach�ta do dzielenia si� swoimi ksi��kami

Do wszystkich studentów i czytelników zwracamy si� z zach�t� do przekazywania dla potrzeb Biblioteki Kolbianum swoich ksi��ek i publikacji mariologicznych, maryjnych, teologicznych, a tak�e zwi�zanych z osob� �w. Maksymiliana i zakonem franciszka�skim.
Ch�tnie przyjmiemy tak�e pozycje klasyki literatury polskiej, które uzupe�ni� tre�ci teologiczne o wymiar polskiego �ycia religijnego w historii naszego narodu.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.03 609,491 unikalne wizyty