Sierpie艅 21 2019 05:11:55
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Wa偶ne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje og贸lne
  Seminaria doktoranckie
  Egzamin licencjacki
  Czasopisma punktowane
  Przew贸d doktorski
  Rozpocz臋te przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje og贸lne
  Rekrutacja
  Op艂aty
  Program nauczania
  Plan zaj臋膰
  Praktyki dydaktyczne
Studia Podyplomowe
  Informacje og贸lne
  Rekrutacja
  Op艂aty
  Program nauczania
  Plan zaj臋膰
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje og贸lne
  Rekrutacja
  Op艂aty
  Plan zaj臋膰
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studi贸w 2018/2019
  Sesja egzaminacyjna 2019
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Wszcz阠ie przewodu doktorskiego - nowy tryb

 

PRZEWÓD DOKTORSKI

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. 2003 nr 65, poz. 595 z pó糿. zm.). 
 2. Rozporz眃zenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 wrze秐ia 2011 r. w sprawie szczegó硂wego trybu przeprowadzania czynno禼i w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w post阷owaniu o nadanie tytu硊 profesora.
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy縮zym - pobierz
 4. Rozporz眃zenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy縮zego z dnia 26 wrze秐ia 2016 r. w sprawie szczegó硂wego trybu i warunków przeprowadzania czynno禼i w przewodzie doktorskim, w post阷owaniu habilitacyjnym oraz w post阷owaniu o nadanie tytu硊 profesora

 5. Rozporz眃zenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy縮zego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni
 6. Statut UKSW

     7. Uchwa砤 w sprawie nowego przewodu doktorskiego - tekst jednolity

Przewód doktorski przeprowadza i stopie doktora nadaje Rada Wydzia硊.


ETAPY WEDG NOWEGO TRYBU (wszcz阠ia przewodu od 1 pa糳ziernika 2013 r.)

1. Wszcz阠ie przewodu:

Osoba ubiegaj眂a si o wszcz阠ie przewodu doktorskiego przedstawia Dziekanowi:

 • wniosek (wype硁iony komputerowo) o wszcz阠ie przewodu doktorskiego zaopiniowany przez Zespó Instytutu ds. Stopni Naukowych wraz z propozycj tematu oraz propozycj, co do osoby promotora - POBIERZ WNIOSEK
 • konspekt lub koncepcj rozprawy doktorskiej,
 • 縴ciorys naukowy wraz z wykazem prac naukowych i publikacji,
 • ksero dowodu osobistego
 • ksero dyplomu magisterskiego
 • ksero dyplomu Licencjata Ko禼ielnego
 • potwierdzenie wydania lub przyj阠ia do druku publikacji naukowej w formie ksi笨ki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopi秏ie naukowym o zasi阦u co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z mi阣zynarodowej konferencji naukowej.

2. Wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowo縴tnego j陑yka obcego oraz recenzentów - POBIERZ WNIOSEK

3. Kandydat sk砤da:

 •  rozpraw doktorsk w dwóch egzemplarzach w mi阫kiej oprawie, drukowan dwustronnie. Trzy egzemplarze w twardej oprawie (drukowane jednostronnie) doktorant przedk砤da promotorowi i recenzentom (po podj阠iu przez Rad Wydzia硊 uchwa硑 o  wyznaczeniu recenzentów),
 •  opini promotora na temat pracy,
 •  streszczenie pracy w formie elektronicznej i papierowej.

4. Rada jednostki organizacyjnej po zapoznaniu si z rozpraw doktorsk, opini promotora oraz recenzjami podejmuje uchwa酬 w sprawie przyj阠ia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

5. Przyj阠ie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Obrona odbywa si na otwartym posiedzeniu Komisji z udzia砮m promotora i recenzentów.
Po zako馽zeniu obrony Komisja doktorska odbywa narad na posiedzeniu niejawnym, na którym podejmuje uchwa酬 w sprawie przyj阠ia publicznej obrony i wyst眕ienia do Rady Wydzia硊 z wnioskiem o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora teologii. Wskazuje równie specjalizacj teologiczn wpisan na dyplomie.

6. Nadanie stopnia doktor

Rada Wydzia硊 po tajnym g硂sowaniu podejmuje uchwa酬 o nadaniu stopnia doktora.

KA疍Y DOKTOR ZOBOWIANY JEST DO ELEKTRONICZNEGO WYPEIENIA KARTY SYNABA. ELEKTRONICZNA ANKIETA NA TEMAT DOKTORATU JEST WYSYNA DO OODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI. PROGRAM MO疦A POBRA NA STRONIE:  http://nauka-polska.pl /

Logowanie
Nazwa u偶ytkownika

Has艂oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si臋

Nie mo偶esz si臋 zalogowa膰?
Popro艣 o nowe has艂o
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Dzia艂alno艣膰 naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Ko艂o Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.02 554,933 unikalne wizyty