Czerwiec 01 2020 10:56:59
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Egzamin licencjacki
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2019/2020
  Sesja egzaminacyjna 2020
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Wszczęcie przewodu doktorskiego - nowy tryb

 

PRZEWÓD DOKTORSKI

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.). 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - pobierz
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni
 6. Statut UKSW

     7. Uchwała w sprawie nowego przewodu doktorskiego - tekst jednolity

Przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje Rada Wydziału.


ETAPY WEDŁUG NOWEGO TRYBU (wszczęcia przewodu od 1 października 2013 r.)

1. Wszczęcie przewodu:

Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawia Dziekanowi:

 • wniosek (wypełniony komputerowo) o wszczęcie przewodu doktorskiego zaopiniowany przez Zespół Instytutu ds. Stopni Naukowych wraz z propozycją tematu oraz propozycją, co do osoby promotora - POBIERZ WNIOSEK
 • konspekt lub koncepcję rozprawy doktorskiej,
 • życiorys naukowy wraz z wykazem prac naukowych i publikacji,
 • ksero dowodu osobistego
 • ksero dyplomu magisterskiego
 • ksero dyplomu Licencjata Kościelnego
 • potwierdzenie wydania lub przyjęcia do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

2. Wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego oraz recenzentów - POBIERZ WNIOSEK

3. Kandydat składa:

 • rozprawę doktorską w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie, drukowaną dwustronnie. Trzy egzemplarze w twardej oprawie (drukowane jednostronnie) doktorant przedkłada promotorowi i recenzentom (po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały o wyznaczeniu recenzentów),
 • opinię promotora na temat pracy,
 • streszczenie pracy w formie papierowej (wersja w jezyku polskim i angielskim).
 • wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem.

4. Rada jednostki organizacyjnej po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

5. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji z udziałem promotora i recenzentów.
Po zakończeniu obrony Komisja doktorska odbywa naradę na posiedzeniu niejawnym, na którym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i wystąpienia do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora teologii. Wskazuje również specjalizację teologiczną wpisaną na dyplomie.

6. Nadanie stopnia doktor

Rada Wydziału po tajnym głosowaniu podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora.

KAŻDY DOKTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO ELEKTRONICZNEGO WYPEŁNIENIA KARTY SYNABA. ELEKTRONICZNA ANKIETA NA TEMAT DOKTORATU JEST WYSYŁANA DO OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI. PROGRAM MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE:  http://nauka-polska.pl /

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalność naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.02 706,706 unikalne wizyty